Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Informatika részletes érettségi vizsgakövetelmény

Beküldő: adminszamalk
Érettségi Hírek
Informatika tételek
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza.

Az informatika vizsga – a többi tantárgyhoz hasonlóan – központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül.

E vizsga bármely középiskolában tanuló diák számára szabadon választható vizsga, s az oktatási törvénynek és az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően kétszintű lehet: közép- és emelt szintű.

A középszintű vizsga a középiskolai tanulmányokat lezáró jellegű.

Az emeltszintű vizsga mindemellett a felvételi vizsgát is kiváltja azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyekben a számítástechnika, a programozás vagy az informatika az előírt, illetve választható felvételi tantárgy.

Mindkét vizsga központilag előállított, gyakorlati és szóbeli részekből áll a vizsga­leírásban szereplő jellemzők szerint.

A részletes követelményrendszer felépítése az Érettségi vizsgaszabályzatban foglalt általá­nos követelmények szerkezetét követi.

A középszintű érettségi anyagának meghatározásához elsődleges szempont, hogy a köve­telmények olyan ismereteket és képességeket tartalmazzanak, amelyek segítik az eligazodást és a munkába állást az információs társadalomban.

Az emelt szintű érettségi anyagát ezen kívül meghatározzák az egyetemek és főiskolák in­formatikai szakjain várt tudás- és képesség-igények.

Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten kéri számon, továbbá kiegészül a felvételihez szükséges tudásanyaggal is.

A) KOMPETENCIÁK

Általános kompetenciák

A tanulóktól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa

 • korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése)

 • algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolko­dásfejlesztő szerep, amely az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fon­tosságú);

 • önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra, …);

 • együttműködőkészség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megol­dása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kap­csolattartást);

 • alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges doku­mentumot vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folya­matának, s a “termékségnek” minden egyes következményével együtt);

 • az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika roha­mos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit);

Tartalomorientált kompetenciák

Információs társadalom

 • A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában;

 • értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rend­szereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba;

 • képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani;

 • ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait;

 • ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit;

 • ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!

Informatikai alapok – hardver

 • A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű infor­matikában;

 • ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit;

 • ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait;

 • legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdé­seivel!

Informatikai alapok – szoftver

 • A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését;

 • tudja kezelni a könyvtárszerkezetet;

 • ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit;

 • ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait!

Szövegszerkesztés

 • A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot;

 • tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit;

 • tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat;

 • részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállí­tására;

 • ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni;

 • tudja dokumentumait esztétikus formára hozni;

 • tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinoni­ma szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra;

 • tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni!

Táblázatkezelés

 • A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot;

 • tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit;

 • legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat vé­gezni;

 • legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni;

 • tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni;

 • tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!

Adatbázis-kezelés

 • A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;

 • legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján;

 • az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan kar­bantartani;

 • tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni;

 • tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;

 • nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni;

 • a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!

Információs hálózati szolgáltatások

 • Tudjon Interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogra­mokkal;

 • tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csa­tolni;

 • tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni;

 • tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni;

 • tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni!

Prezentáció (bemutató) és grafika

 • A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot;

 • tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit;

 • tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;

 • tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket ja­vítani;

 • grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni;

 • képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!

Könyvtárhasználat

 • A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására;

 • rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével;

 • a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni;

 • ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait!

Algoritmizálás, adatmodellezés

 • A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni;

 • tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani;

 • tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt;

 • tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;

 • legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére!

A programozás eszközei

 • A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven meg­oldani;

 • legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét;

 • legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne!

Töltsd le a részletes informatika érettségi vizsgakövetelményeket INNEN!

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Meglepő felfedezés: az életünket is megmentheti a nyelvtanulás?   » A felsőoktatásba jelentkezők többsége az e-felvételit választotta   

Nem hasznosHasznos (-4 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor