Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Radnóti Miklós a nyugatosok harmadik nemzedékébe tartozott. Költő, műfordító és prózaíró volt. Az egyik legtragikusabb sorsú irodalmi alak. 1909. 05. 5-én született zsidó értelmiségi családba. A Radnóti egy felvett név, nagyapja Radnóton született, az ő tiszteletére vette fel. Születésekor meghalt édesanyja és ikertestvére is. Apja korán megnősült, így apja új feleségét tartotta édesanyjának. Apja halálakor szembesült az igazsággal, mely után egész életében önvád gyötörte. ’35-ben megnősült, diákkori szerelmét, gyarmati Fannit vette el. Tanári diplomát szerzett, ám zsidósága miatt nem kapott állást, így magánórákból, tiszteletdíjakból és műfordításokból éltek. ’40-től háromszor hívják be munkaszolgálatra, az első kettőből még hazatért. Noha ’43-ban áttért a katolikus hitre, attól még zsidónak számított, így ’44-ben a szerbiai bori táborba vitték. A Lager Heidenau-ba. Szeptemberben elkezdték felszámolni a táborokat, a foglyokat, pedig erőltetett menetben Nyugatnak indították.   Költészete két korszakra bontható. Az első korszakban keletkezett a Pogány köszöntő az Újmódi pásztorok éneke és a Lábadozó szél. Az első két kötetben idillek vannak (harmónia, derű, életöröm, szerelem, erotika), azonban elégiák is találhatóak, ezek szegénysége miatt íródtak, nem társadalmi jellegűek. A pogány életöröm is megjelenik ebben a két kötetben, így szeméremsértés és vallásgyalázás miatt elkobozzák köteteit és nyolc napra börtönbe zárják. A Lábadozó szél című kötetben az idill mellett a lázadás hangja is megjelenik. Baloldali gondolatú költeményeket tartalmaz. Mindhárom kötetre jellemző az expresszionista, illetve avantgard hatás. A második korszakban változás figyelhető meg költészetében. Klasszicizálódik, tehát visszatér a hagyományos költői formákhoz. Fegyelmezettebb lesz a költészete. Ennek az okai a zsidóüldözések, a fasizmus erősödése valamint a háborús készülődés. A változás a témában is megfigyelhető: a halálsejtelem, a félelem és az elmúlásra való készülés szerelmi költészetében és tájlírájában is megjelenik. A Tétova óda című szerelmes költeményében például a haláltól való félelem felnagyítja Fanni iránt érzett érzelmeit. Ebben a korszakban keletkezett az Újhold, Járkálj csak halálraítélt és a meredek út című kötetei.

Radnóti Ecloga ciklusában megjelenik az idill és a halál összefonódása. Az ecloga ókori eredetű műfaj Theokritosz írt először pásztori bukolikus költeményeket. Ezek edüllionok (=idillek), melyben a nyugodtság, béke és a harmónia uralkodik. A pásztori élet szépségeiről, az ember és a természet harmóniájáról szól. Hexameterben írta, párbeszédes formában. A műfaj Vergiliusnál él tovább, mindent megtartott Theokritosz eclogáiból, de nála már társadalmi mondanivaló is megjelenik. Eclogae címen kötetet adott ki, melyben 10 pásztori költemény van. A cím jelentése: válogatás. Ezután műfaji megnevezéssé vált. A Pásztori magyar Vergilius című kötetbe Radnótit kérték fel Vergilius kilencedik eclogájának lefordítására. Innen kapott ihletet. Radnóti eclogái azonban a háború borzalmairól szólnak, a természet idillje, csak a háború ellenpontjaként van jelen. Radnóti „háborús idilleket” akart írni. Radnóti Ecloga ciklusának csak az első pár eclogájában található meg az idill.

Az Első ecloga Radnóti kései költészetének nyitánya. Az ecloga műfaji sajátságaiból megtartotta a pásztori szereplőket, a párbeszédességet, a hexameteres formát, illetve az idillt. A költeményt természeti képpel indítja, a természet idillje jelenik meg a háború ellenpontjaként. Azonban Radnóti fenyegetettsége a természet idilljére is rávetül: a tavasz nem a közelgő nyár, azaz a béke eljövetelét jelenti Radnótinak. A költeményben a költő lelkiállapotáról is képet kaphatunk: undorodik, irtózik ettől a világtól, ahol mindenütt csak háború dúl. Ahol a költő belepusztul ebbe, vagy erőszak miatt, mint Federico Garcia Loca, vagy önkezűleg, mint József Attila, mert nem bírja a világ borzalmait. A halálsejtelem megjelenik ebben a költeményben: Radnóti sorsközösséget vállal érzi, hogy rá is hasonló sors vár. A költemény zárlata egy ars poetica. A tölgy hasonlattal, allegóriával fejezi ki Radnóti, hogy amíg meg nem hal írnia kell, hiszen megjelölték a tölgyet, hogy ki fogják vágni, de mindaddig hoz új leveleket, amíg ki nem irtják. A halálsejtelem után az utolsó sorok újra a természet harmóniájáról szólnak.

A Negyedik Eclogában már nincs hexameteres versforma, nincsenek pásztorok. De a párbeszéd a költő két énje között megjelenik. A természet csak a háború borzalmainak ellenpontjaként van jelen itt is. A költő egyik énjének lázadó, elkeseredett a hangja. Úgy érzi meg kell halnia. Másik hangja az élet mellett sorol érveket, a természet idilljéből vett apró képekkel érvel: „Jártál szellőtől fényes csúcsokon” vagy „láttál napfényben álló fatörzsön gyantacsöppet”. A költő azonban félbeszakítja a felsorolást. A költő leszámol a múlt szépségeivel, de érzi, hogy változás lesz: a csöndből hatalmas vihar kerekedik. Megjelenik itt is a halálfélelem: „És már tudom, halálra érek én is”. A költő számára a halál jelenti a szabadságot a megváltást a rab életből. Azt írja: „a föld feloldoz”. Másik énje elfogadja, hogy meg kell halnia. Az első eclogában megjelent gondolattal itt is találkozhatunk, hogy mindaddig, amíg él írnia kell.

A Hetedik Eclogában is megjelenik az idill és a halálfélelem is. A bori fogság idején keletkezett a költemény. A vers szerkesztőelve a valóság és az álom egybemosása. A valóság a tábor, a szögesdrót látványa, s az álom, melyben az otthon idillje jelenik meg. Radnóti nem biztos abban, hogy vajon hazatérnek-e, abban se biztos, hogy van-e haza. Hiszen a táborba nem jutnak el a hírek.

Az A la recherche című költeményében az elveszett világ emlékét kutatja. A cím Proust regényére utal, jelentése: Az elveszett idő nyomában. A háború előtti idilli világot mutatja be, melyben nem voltak halottak, foglyok, éltek a barátok. A múlt időt a hol van? kérdés többszöri ismétlésével nyomatékosítja. A múlt idillje után a háború borzalmait is felidézi. A verszárlatban belenyugszik abba, hogy a múlt harmóniája sosem fog visszatérni, hiszen halottaik emléke mindig ott lesz közöttük. Így nem lehet felhőtlen a boldogság.

Az erőltetett menet című költeményben szintén megjelenik az idilli képek és a halálsejtelem összemosódása. A versindításban a halál, a feladás, a beletörődés hangja érvényesül. Radnóti úgy gondolja bolond aki élni akar ebben a világban. Majd az első szerkezeti egységgel ellentétben az élet melletti érveket sorolja: idilli képeket halmoz. Egy-egy pillanatot ragad meg, melyek nyugalmat, békét harmóniát árasztanak: „régi hűs verandán”, „míg hűl a szilvalekvár”. Noha az élet mellett érvelő hang győz, a feltételes módú igék azt sugallják, hogy Radnóti nem biztos abban, hogy még hazatér. Tehát a halálsejtelem jelenik meg.

A Razglednicák első versében szürrealista képsorral mutatja be a háború borzalmait. Azonban Radnóti úgy véli, hogy ez a borzalom csak odakint van. A költő lelkiállapotát a nyugalom jellemzi, a mozgó zűrzavarral szemben Fanni állandó benne. Ez idillként jelenik meg. Fannit angyalhoz hasonlítja.

A második versben szintén ellentétben áll az idill és a halál. Ez a költemény akkor keletkezett, amikor Radnótiékat emberségesebb helyre vitték. Radnóti ha a távolba nézett a háború fenyegetettségét látta, azonban ott ahol voltak éppen az idilli természetben volt. Bukolikus tájelemek jelennek meg: nyáj, pásztorlány, patak felhők. A Természet harmóniát áraszt.

Radnóti halálsejtelme beigazolódott. A 3000 emberből Radnótival 23-an érték el a Győr melletti Abda térségét, ahol kivégezték őket. ’46-ban exhumálták őket. Radnótit a zsebében levő noteszról azonosították. Ez a bori notesz.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Arany János (II)   » Anton Pavlovics Csehov: Sirály (Elemzés)   

Nem hasznosHasznos (+16 pont, 20 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor