Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: niciland

1. Az előmagyar kor (Kr.e. 5. évezred – Kr. e. 1. évezredig)

Még együtt élünk a nyelvrokonokkal

2. Az ősmagyar kor

Elválás a nyelvrokonoktól

Befejeződése: a honfoglalás (895-96)

Ez is nyelvemléktelen korszak, a nyelv akkori állapotára későbbi dokumentumokból, a rokon nyelvek történetéből lehet következtetni
• az alapnyelvi és a belső keletkezésű szavakon kívül nagy számban gyarapodott a nyelvünk jövevényszókkal (iráni és török, szláv)
• a hangrendszerünkben ekkor alakulnak ki a vegyes hangrendű szavak (eddig csak magas és mély hangrendűek voltak)
• megjelennek az igei személyragok és módjelek, a birtokos személyjel, a középfok jele, t tárgyrag és több viszonyrag
• a mondatok szerkezete bonyolultabbá vált, kialakultak a mellékmondatok főbb típusai

3. Az ómagyar kor (a mohácsi vészig, 1526-ig) nyelvemlékes kor

• letelepedés a Kárpát-medencében, jelentős változás népünk társadalmi, gazdasági életében
• a kereszténység felvétele, megjelenik a latin betűs írásmód
• lendületesen gyarapodik a szókincs szláv, latin és német jövevényszavakkal
• az ómagyar kor második fele a kódexek kora (Jókai-kódex, az első magyar nyelvű kódex)
• előbb egyházi, majd világi szövegek
• területi változatokban él a nyelv
• a társalgás során a beszélők az általános tegezést használják

4. A középmagyar kor (1526-1772, a felvilágosodás kezdetéig)

• a nyelv fejlődését a reformáció és a könyvnyomtatás segítette. Az első részleges bibliafordításokat az 1590-ben megszületett első teljes bibliafordítás követi (Károli Gáspár vezetésével)
• terjedt a magyar nyelvű írásbeliség, terjedelmes emlékiratok, naplók, úti feljegyzések
• még mindig a latint használják a hivatalokban, és a férfiak társalgási nyelve is az.
• elkezdődik a magyar nyelv egységesülése
• megjelennek az első hazai nyelvtanok és szótárak.
• jelentős mű: Sajnovics János Demonstratio c. munkája (a finnugor rokonság!)

5. Az újmagyar kor (1772-a trianoni békediktátumig, 1920-ig)

• felvilágosodás, nyelvújítás, reformkor
• megújult a szókincs
• nyelvművelő mozgalmak, Kazinczy vezette nyelvújítási harc
• megteremtődött a magyar nyelvi egység, kialakult a magyar irodalmi nyelv
• elkezdődött a magyar nyelv tudományos kutatása, létrejött a nyelvtudomány
• a helyesírás normarendszere kialakult (első magyar helyesírási szabályzat)
• 1844. hivatalos nyelv a magyar

6. A legújabb kor (1920-napjainkig)

• legjellemzőbb a szétszakítottság
• ekkor alakulnak a kisebbségi magyar nyelvterületek.
• erőszakosan visszaszorítják az anyanyelv használatát, a politika nyelvi eszközökkel való folytatása a nyelvpolitika
• napjainkban erős angolszász hatás érezhető.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Szóképek és alakzatok   » A képszerűség elemei, stíluseszközei   

Nem hasznosHasznos (+8 pont, 8 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor