Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A szóalkotás (Kidolgozott Érettségi Tétel)

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A szóalkotás

Szóelemek:

 • A szótő (lexéma) és a toldalékok együtt alkotják a szóalakot (morféma)
 • Morfémák csoportosítása:
 • Szabad:
  • Önálló alakkal és önálló jelentéssel bír
  • Csak szótő lehet
 • Félszabad:
  • Önálló alakkal bír, de csak járulékos jelentése van
  • Pl.: névutó, igekötő
 • Kötött:
  • Nincs önálló alakjuk és jelentésük
  • Pl.: toldalékok
 • Képző:
  • Megváltoztatja a szó jelentését
  • A szótő után több is állhat belőle
  • Megváltoztathatja a szó szófaját
  • Pl.:
 • Toldalékok csoportosítása:

ž   vad → vadász (szófajtartó

ž   szép → szépít (szófajváltó)

 • Képzők:

ž   Igeképző (-z, -l, -ll)

ž   Főnévképző (-ás, -és, -ság, -ség, -mány, -mény)

ž   Melléknévképző (-s, -i)

ž   Főnévi igenévképző (-ni)

ž   Folyamatos melléknévi igenévképző (-ó, -ő)

ž   Befejezett melléknévi igenévképző (-t, -tt)

ž   Beálló melléknévi igenévképző (-andó, -endő)

ž   Határozói igenévképző (-va, -ve, -ván, -vén)

ž   Gyakorító képző (-gat, -get, -dogál, -degél, -dögél)

ž   Kicsinyítő képző (-ka, -ke, -cska, -cske)

ž   Műveltető igeképző (-tat, -tet)

ž   Visszaható igeképző (-kodik, -kedik, -ködik)

ž   Ható igeképző (-hat, -het)

ž   Fosztóképző (-tlan, -tlen, -talan, -telen)

 • Jel:
  • Módosítják a szó jelentését
  • Vagy a szótő, vagy a képző után állhat (max. 2)
  • Utalhat:

ž   igeidőre (-t, -tt)

ž   cselekvő számára (-k)

ž   birtokra (-m, -d, -ja, -i)

 • Jelek:

ž   Múlt idő jele (-t, -tt)

ž   Feltételes mód jele (-na, -ne, -ná, -né)

ž   Felszólító mód jele (-j)

ž   Többes szám jele (-k)

ž   Birtokos személyjelek (-m (E/1); -d (E/2); -a, -e, -ja, -je (E/3);

-unk, -ünk (T/1); -tok, -tek, -tök (T/2);

-juk, -jük (T/3))

ž   Birtokjel (-é)

ž   Birtoktöbbesítő jel (-i)

ž   Középfok jele (-bb)

ž   Felsőfok jele (leg-…-bb)

ž   Kiemelőjel (-ik)

 • Rag:
  • Meghatározza a szó mondatbeli szerepét
  • A szótőn, a képző után vagy a jel után állhat (max. 1)
  • Zárómorféma (nem állhat utána más)
  • Ragok:

ž   Igei személyragok:

ü  Alanyi ragozás (-k; -sz, -l; Ø; -unk, -ünk; -tok, -tek, -tök; -nak, -nek)

ü  Tárgyas ragozás (-m; -d; -ja, -i; -juk, -jük; -játok, -itek; -ják, -ik)

ž   Főnévi igenév személyragjai (-m; -d; -e, -a; -unk, -ünk; -otok, -etek, -ötök; -uk, -ük)

ž   Tárgy ragjai (-t)

ž   Birtokos jelző ragjai (-nak, -nek)

ž   Határozó ragok (-ban, -ben, -tól, -hoz, stb…)

 • Szóelemek sorrendje:
 • Szótő + képző + jel + rag

Szóképzés:

 • A meglévő szókészlet elemeiből a képzők segítségével egy új jelentésű szót hozunk létre. A képzett szó jelentése összefüggésben áll az alapszó jelentésével.
 • Fajtái:
  • Igéből → igét (szófajtartó):
   • Cselekvő igéből → műveltető igét:

ž   Képzői: -at, -et, -tat, -tet

ž   Pl.: mosat, ásat

 • Cselekvő igéből → visszaható igét:

ž   Képzői: -odik, -edik, -kodik, -kedik, -ködik, -kozik, -kozik,

-kezik, -közik

ž   Pl.: mosakodik, borotválkozik

 • Cselekvő igéből → szenvedő igét:

ž   Képzői: -atik, -etik, -tatik, -tetik

ž   Pl.: nézetik

 • Cselekvő igéből → ható ige:

ž   Képzői: -hat, -het

ž   Pl.: mondhat, kérhet

 • Névszóból → igét

Képző

Képzett szó

-l

gyalul, fésül

-z(ik)

gereblyézik, pipáz(ik)

-ász(ik)

halászik, madarászik

-ész(ik)

egerészik, heverészik

-kodik

bohóckodik

-kedik

ügyeskedik

-ködik

őrködik

-l

csodál, helyesel

-ll

sokall, rosszall

-ít

szabadít, szépít, takarít

-ul

tanul, szabadul

-ül

szépül, zöldül

-odik

fiatalodik

-edik

öregedik

 • Igéből → névszót:

Képző

Képzett szó

-ás

tanulás

-és

égés

-at

gondolat

-et

felelet

-mány

tanulmány

-mény

építmény

-vány

utalvány

-vény

öntvény

-tlan (-atlan)

tudatlan

-tlen (-etlen)

neveletlen

 • Névszóból → névszót:

Alapszó

Képzőfajta

Képző

Képzett szó

barát

Főnévképző

-ság

barátság

nép

-ség

népség

leány

Kicsinyítő képző

-ka

leányka

egér

-ke

egérke

fiú

-acska

fiúcska

könyv

-ecske

könyvecske

Kovács

Asszonynévképző

-né

Kovácsné

Papp

-né

Pappné

Fosztóképző

-tlan

sótlan

erő

-tlen

erőtlen

szag

-talan

szagtalan

íz

-telen

íztelen

iskola

Melléknévképző

-i

iskolai

Sopron

-i

soproni

hüvelyk

Határozatlan számnévképző

-nyi

hüvelyknyi

tenger

-nyi

tengernyi

öt

Törtszámnévképző

-öd

ötöd

hét

-ed

heted

tíz

Sorszámnévképző

-edik

tized

nyolc

-adik

nyolcad

Szóösszetétel:

 • Keletkezése:
 • Mondatbeli összefüggés alapján (pl.: szabadidő, hétvége)
 • Mondatbeli előzmény nélkül (pl.: mosógép, porszívó)
 • Mellérendelő szóösszetétel:
  • A mellérendelő szóösszetételek ellentétes vagy hasonló tagokból állnak, ahol az előtag és az utótag mindig azonos szófajú szó
  • Fajtái:
 • Fajtái:

ž   Valódi mellérendelő szóösszetétel:

ü  Az előtagnak és az utótagnak is van önálló hangalakja és jelentése, így ezeket önállóan is használjuk

ü  Pl.: él-hal, jön-megy, hegyes-völgyes, egy-két, szóbeszéd

ž   Nem valódi mellérendelő szóösszetétel:

ü  Vagy az előtagnak vagy az utótagnak nincs önálló jelentése

ü  Pl.: lót-fut,

ž   Szókettőzés (szóismétlés):

ü  Egy szó megkettőzésével keletkezett mellérendelő szóösszetételeket nevezzük szőkettőzésnek

ü  Pl.: messze-messze, egy-egy, alig-alig, néha-néha

ž   Ikerszók:

ü  A hasonló hangzású tagok mellérendelő szóösszetételei az ikerszók

ü  Pl.: tipeg-topog, dirmeg-dörmög, icipici, hébe-hóba

 • Alárendelő szóösszetétel:
  • Alanyos szóösszetétel (napsütötte, nyakatekert)
  • Tárgyas szóösszetétel (lábtörlő, egyetért)
  • Határozós szóösszetétel (magasugrás, célbadobás)
  • Jelzős szóösszetétel (tejfölösszájú, tízperc, háztető)
  • Jelentéstömörítő szóösszetétel (patyolatfehér, csigalépcső)

Egyéb szóalkotási módszerek (ritkább szóalkotási módok):

 • Szóelvonás:
  • Kadarka → kadar (borfajta)
  • Zűrzavar → zűr
  • Nagytakarítást végez → nagytakarít (képzett előtagú főnév igésítése)
  • Szórövidítés:
   • Tulajdonos → tulaj
   • Professzor → prof
   • Laboratórium → labor
   • Matematika → matek
   • Mozaikszók:
    • Magyar Tudományos Akadémia → MTI (betűszó)
    • Községi Élelmiszer-kereskedelmi Részvénytársaság → közért (szóösszevonás)
    • Általános forgalmi adó → áfa
    • Liter → l (rövidítés)

 • Szórövidítés továbbképzése (becézés):
  • Mária → Maris, Marcsi, Marcsa, Mari
  • Szóvegyülés (kontamináció):
   • Csokor + Bokréta → csokréta
   • Zavar + Kerget → zargat
   • Szóösszerántás:
    • Citrom + Narancs → citrancs (grépfrút)
    • Csatorna + Alagút → csalagút

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái   » Alárendelő összetett mondatok sajátosságai   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor