Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelvtani szerkezet változása: Egy nyelvben nemcsak a szókészlet, hanem a nyelvtani rendszer is változik. Ez megmutatkozik a nyelvi elemek összeszerkesztésének módjában és a nyelvtani viszonyokat kifejező eszközök készletében is. A mai magyar nyelvtani szabályrendszer alapja és eszközeinek jelentős része az ősmagyar korban, tehát az ugor együttélés vége és a honfoglalás közötti másfél-két évezredben alakult ki. Ez a folyamat a finnugor kori előzményekre és részben elemkészletre épült, nyelvünk tehát megtartotta finnugor jellegét, de több ponton a rokon nyelvektől eltérő módon fejlődött.

A fejlődés fő irányvonalai: Az eredetileg jelöletlen mondatbeli kapcsolatok fokozatosan jelöltekké váltak. Eredetileg például ragtalan volt a tárgy, a határozók egy része is, jelöletlen volt a birtokviszony. Ragtalan volt az igei állítmány, az alany személyét névmás fejezte ki. Állandó tendencia a magyar nyelvben a grammatikai eszközök: viszonyszók és toldalékok újabb csoportjainak létrejötte, a meglevő csoportokon belül pedig az elemek készletének bővülése. A magyar nyelv külön életében alakultak ki a névelők és olyan szófaji alcsoportok, mint pl. a határozói igenév, a vonatkozó névmás. Igen nagy mértékben bővült az igekötők, névutók, kötőszók készlete, a toldalékok sora.

Az igeragozás kialakulása: Legtöbb igeragunk személyes névmásból jött létre szerkezetekből: lát én, lát te, majd a hangsúlyát vesztett névmás hozzátapadt az igéhez: lát – te  látod. Az igei személyragokhoz hasonló módon és ugyancsak a személyes névmásból jöttek létre a birtokos személyjelek: ház-én  házam, ház-te házad.

Az igeidők kifejezése: A finnugor korból származik a kijelentő, a felszólító és a feltételes mód megkülönböztetése. Az idők kifejezése azonban a magyar nyelv külön életében fejlődött tovább. Az ősmagyar korban egy múlt időt használtak őseink: az adá, kéré típusút, ehhez később alakult ki az adott, kért alak.

A mondatszerkesztés változása: A mondatok szerkezetében is az árnyalás, a differenciálás felé halad a fejlődés. Az ősi egyszerű mondat, majd ezeknek mellérendelő szerkezetté való összekapcsolódása után alakul csak ki az alárendelő mondattípus, majd a sokszoros alá- és mellérendelés.

Kódexeinkben még sok az igen tömör igeneves szerkezet, ezek egy részét is később a mellékmondat foglalja el. Például HB.: Hadlavá choltát mai: Hallotta, hogy meg fog halni. – Láttam ülettem vagy láttam ültvén – mai: Ültem, mikor láttam.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szöveg, a szövegkohézió   » A tudományos (szakmai) stílus   

Nem hasznosHasznos (0 pont, 2 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor