Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A 1848-as forradalom vívmányai

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Március tizenötödike Pest-Budán

A bécsi forradalom híre Pesten is meggyorsította az eseményeket. A „márciusi ifjak”, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór, Degré Alajos, Vidats János félresöpörtek minden óvatoskodást, és március 14- én este a Pilvax kávéházban elhatározták, hogy a követeléseknek másnap utcai tüntetéssel adnak nyomatékot. A „forradalmi csarnokból”, a Pilvax kávéházból kilépve legföljebb tizenöten voltak. Néhány óra múlva Pest utcáin soha nem látott, húszezres tömeg hömpölygött.

A tüzérek égő kanóccal állottak az ágyúk mellett, de senki sem mert tűzparancsot adni. A tömeg a zuhogó esőben akadálytalanul vonult át a hajóhídon föl a Várba. „A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vele, és reszketni méltóztatott”, és öt perc alatt elfogadott minden követelést. Föltárultak Táncsics börtönének kapui. Az ujjongó tömeg magát fogta kocsijába.

A forradalom törvényesítése

A Habsburg-abszolutizmus helyzete egyszerre rendült meg Európában és saját országaiban. A forradalmi mozgalmakról érkező mind vészterhesebb hírek rábírták a bécsi udvart, hogy a magyar országgyűlés határozatait – megtoldva a pesti március vívmányaival – V. Ferdinánddal jóváhagyassa. A liberális nemesség eddig kishitű tagjait is a jövőbe vetett bizakodás töltötte el. Az országgyűlés elsőnek az úrbéri terhek és a papi tized eltörlését iktatta törvénybe. A megyék pedig, a királyi szentesítést meg sem várva, azonnal kihirdették azt. A messzebbre látók a visszakozásnak, a feudális erők várható manővereinek is elébe akartak vágni. S valóban, március végén az udvar megpróbálta a jobbágyfölszabadítást elodázni, és a magyar kormány jogkörét a legfontosabb területen, a had- és pénzügyekben korlátozni. A mérleg nyelvét ismét a radikálisok mozgósította pesti nép jelentette. A nagy erejű tüntetésre a bécsi Burg visszavonulót fújt.

Az utolsó rendi országgyűlés lázas jogalkotó munkával két hét alatt lerakta egy új Magyarország alapjait. A törvényeket a király – ünnepélyes külsőségek között – április 11-én szentesítette.

Megvalósult az azonnali, kötelező örökváltság, amelynek alapján az úrbéres földek csorbítatlanul a volt jobbágyok tulajdonába mentek át. A kártérítést az állam vállalta magára. Ez volt Közép- és Kelet-Európa történetében a legradikálisabb, a parasztok szempontjából a legelőnyösebb jobbágyfölszabadítás. A választójogot a korabeli Európában egyedülállóan alacsony vagyoni határhoz (cenzushoz) kötötték. A lakosság nagyobb hányada szavazott (a férfiak 1/4-1/3 része), mint Angliában. Meg­szűnt az előzetes cenzúra. A parlamentben, a megyegyűlésben folyó tanácskozásról korlátlanul lehetett tudósítani. A parla­mentben zárt ülésen nem is lehetett érvényes határozatot hozni.

Voltak persze nyitva hagyott kérdések. Az országgyűlés nem rendezhette például egyértelműen az Ausztriához fűződő kap­csolatokat, hiszen a dinasztia trónja csak megingott, de nem omlott össze. Nem fejezte be a parasztság terheinek fölszámolá­sát. Történelmi előzmények, külföldi minták híján nem vonták a törvénykezés körébe a nemzetiségek külön jogait. (Az általános szabadságjo­gokban mindenki egyenlően részesült.) Összefoglalóan elmond­hatjuk, hogy reformtörvények formájában forradalmi alaptör­vény született. Magyarországon a polgári átalakulás vérontás nél­kül végbement. Lezajlott a törvényes forradalom. Az átalakulás törvényességét senki sem vonhatta kétségbe, és ez a konzervatí­vok jó részét és a hadsereget is az új államhatalom iránti engedel­mességre késztette.

Áprilisi törvények

A 31 cikkelyből álló 48-i törvénykönyv a márciusban kivívott függetlenség és a polgári átalakulás dokumentuma. Részei többek között: f

  • üggetlen magyar felelős minisztérium alakítása;
  • országgyűlés évente ülésezik;
  • az országgyűlés követeinek népképviselet alapján történő választása;
  • közös teherviselés;
  • az úrbér és az azt pótló szerződések alapján gyakorlatban volt szolgálatok, dézsma és pénzbeli fizetések megszűntetése;
  • sajtószabadság.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az ipari forradalom (2)   » Great discoveries   

Nem hasznosHasznos (+4 pont, 12 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor