Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A gazdasági élet fellendülése és a nemzeti kultúra virágkora

A tőkés termelés előfeltételeinek kibontakozása:

Az 1830-as évektől javuló értékesítési lehetőségek nyomán növekedett a szántóterületek aránya. Országszerte megkezdődött a belvizek lecsapolása és az erdőirtás. A mezőgazdasági árutermelés tömegessé és folyamatossá vált. Megnőtt a távolsági kereskedelem jelentősége. Gyarapodott az élőállat exportja, s 181 S-től élre tört a gyapjú.

A mezőgazdasági árutermelés haszna jórészt a terménykereskedők kezén halmozódott fel, akik azt az infrastruktúra kiépítésére fordították: azaz vasútépítési engedélyeket szereztek, bankot alapítottak, hídépítést, folyamszabályozást finanszíroztak. Megnövekedtet az érdeklődés az élelmiszeripari beruházások iránt is.

A terménykereskedők első nemzedéke általában a nagy gabonatermő vidékek központjában tűnik fel, majd a gabonakereskedelem vízi útjain jut a központokba. Az első magyar gőzvontatású vasút 1846-ban nyílt meg Pest és Vác között. Ezt követte a pest-szolnoki vonat.

A nehéz éveket átvészelt néhány textilmanufaktúra ismét fejlődni kezdett: termeikben megjelentek a gőzzel meghajtott gépek. Papírgyárak alakultak, és több új cukorfőző kezdte meg működését. Voltak már gőzzel üzemelő nagymalmok is (Ganz). A magyarországi vasipar termelése néhány év alatt megkétszereződött, és a birodalomban a harmadik helyre került. Ekkor már mintegy 500 nagyobb, tőkés jellegű üzem működött. Igaz, a lemaradás az örökös tartományokhoz képest még mindig szembeszökő volt. Ahhoz azonban elegendő a változás, hogy a szabadelvű nemesség felismerje a gazdaság és a politika közti összefüggéseket, a hagyományos, robotoló mezőgazdaság és a céhes ipar válságát. A gazdaság és a társadalom fejlődésének szembetűnő jele volt a gyors városiasodás. A közlekedés javulása fokozatosan országos méretűvé kapcsolta össze a helyben már kialakult piacokat. Magyarország ekkor a Birodalom termelésének mindössze 7%-át adta.

A nemzeti kultúra virágkora és a tudományok föllendülése:

Most Pest-Buda fokozatosan irodalmi központtá alakult, folyóiratokkal, írói asztaltársaságokkal, gazdagodó magyar nyelvű könyvkiadással. Templomok: az esztergomi és az egri székesegyház, a debreceni református Nagytemplom. Középületek: Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház. Fest belvárosa egységes klasszicista arculatot öltött. A korszak legtehetségesebb építésze Pollack Mihály, Hild József, Zitterbath Mátyás volt. Az országgyűlés 1844. évi II. tc. -e úgy intézkedett, hogy a magyar királyság területén a korábbi latin helyett- a magyar a törvényhozás, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és az oktatás hivatalos nyelve. A magyar lett az államnyelv.

A magyar államnyelv azonban felszínre hozta az ellentéteket a hazai nem magyar népekkel.

A nemzet fogalmának újraértelmezése és a nemzeti kérdés:

Az egyetemes liberális elvek és a nacionalizmus nemzeti programja a gyakorlatban össze egyeztethetőnek bizonyult Nyugat-Európában, a nemzet államnemzetet jelentett.

A török kiűzése után a magyarság ugyan a történelmi területeken (a magyar királyságon és Erdélyben) belül, de szláv, román, német többségbe ékelve élt. (1840-ben: magyar 1%, egyéb 1%, szlovák 14%, román 19%, német 11%, szerb és horvát 16%, ruszin 3% )

De a jogok fokozatos kiterjesztése, az érdekegyesítés nemcsak a magyarokat, hanem a nemzetiségi tömegeket is bevonta egy majdani nagyobb közösségbe. A nemzetiségek nagy része jobbágy volt, ezért érdekeiket sértette, hogy a magyar nyelv államnyelvé válásával, a magyar jobbággyal szemben háttérbe szorultak. A hivatalokban a magyar paraszt már meg tudta érteni magát, de a nemzetiségi továbbra sem. Az iskoláztatás nyelve is a magyar lett, később alakultak csak ki a nemzetiségi iskolák, kis számban. Minden nemzetiség történelmi múltjával kapcsolatos elméleteket kezd kitalálni, hogy bizonyítsa: ő érkezett előbb a Kárpát-medencébe. Dáko-román elmélet: a románok voltak itt először, ezért a magyaroknak nincs joguk korlátlan politikai hatalmat gyakorolnia Kárpát-medencében. A nemzetiségek elnyomottnak érzik magukat, ennek ellenéra vannak olyan tartományok, ahol a magyarok kisebbségben vannak. Mindössze 2 nemzetiség hajlandó beolvadni: a nagyrészt polgárokból álló németek, és a nagyrészt kereskedőkből álló zsidók. Az ő érdekük egyezett legjobban a magyarság érdekeivel.

A szerb, horvát, ruszin, román, ukrán, szlovák nemzetiségek viszont egyáltalán nem voltak hajlandók asszimilálódni, mert féltek, hogy a nemzeti létük kerül veszélybe. A nemzetiségek végül saját önkormányzatot kapnak, amely kollektív jogot jelent. Az ónkormányzat legmagasabb formája az autonómia. A legjobb megoldás a nemzetiségi kérdésre a határok megszüntetése lenne, de ez mindmáig nehezen megoldható.

Ennek a közösségnek a tagjai majdan azonos szabadságjogokkal rendelkeznek nyelvre, nemzetiségre való tekintet nélkül. Az az előzménye a liberális indíttatású egy politikai nemzet fogalmának, ami az államnemzet fogalmának sajátos magyarországi megfelelője.

A magyarországi nemzetiségek értelmisége hevesen ellenezte a magyar államnyelv bevezetését, mert ettől saját nyelvének fejlődését féltette. Rontotta az együttműködés kilátásait, hogy a nemzetiségi mozgalmak irányításában kezdettől nagy szerepet játszottak az egyházak. Az egyházak udvarhű, konzervatív politikát folytattak. A nemzetiségi mozgalmak általában is a Habsburg-háztól várták politikai súlyuk növelését. A helyzetet súlyosbította, hogy a nemzetiségiek lakta területeken Horvátország kivételével a földesurak általában magyarok, a jobbágyok pedig románok, szlovákok, ruszinok voltak. Így a paraszti lázadás is nemegyszer a magyarságra kiterjedő ellenőrzéssel párosult.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A II. világháború (3)   » Államalapítás   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 4 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor