Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A RÁKOSI-KORSZAK (1945-1956)

Beküldő: Kata-Kata
Történelem tételek

Beküldte: Kata

A TOTÁLIS DIKTATÚRA KIÉPÍTÉSE:

1947 őszétől a kommunista párt, Sztálin új irányvonalának megfelelően, felgyorsította az egy-párti uralom kiépítését. 1947-48 fordulójára az ellenzéki pártok kénytelenek voltak beszüntetni működésüket. A koalíciós pártokból (FKGP, SZDP,) kiszorították a kommunistákkal szemben álló politikusokat. Sokan emigráltak. Utoljára maradt a két munkáspárt egyesítése, 1948 júniusában létrejött a Magyar Dolgozók Pártja (MDP). Valójában a szociáldemokrata párt beolvasztásáról beszélhetünk: az új párt programja kommunista program volt, a vezetők többsége az MKP-ból került ki. Elnök: Szakasits Árpád, az MDP főtitkára Rákosi Mátyás lett. Mögötte a második ember, Gerő Ernő a gazdasági területet irányította, Farkas Mihály a hadsereget és a rendőrséget, Révai József az ideológiát és a kultúrát.

A pártok végleges megszűnését az 1949-ben létrehozott Magyar Függetlenségi Népfrontba történő beolvadásuk jelentette (1954-től Hazafias Népfront). Ezzel befejeződött a többpártrendszer felszámolása. Az 1949-ben tartott egy-párti választáson az MDP „megszerezte” a szavazatok 96%-át: Magyarországon létrejött a proletárdiktatúra.

Új alkotmányt fogadtak el, amely rögzítette a kommunista párt vezető szerepét. Kimondták, hogy Magyarország szocialista állam. Az államforma népköztársaság lett. A köztársasági elnök szerepét az Elnöki Tanács vette át, az önkormányzati rendszer helyett kiépült a központi akaratot végrehajtó tanácsrendszer (1950).

GAZDASÁG ÁLLAMOSÍTÁSA:

Az egypártrendszer kiépülésével párhuzamosan felgyorsították a gazdaság államosítását is. 1947 őszén, államosították a nagybankokat és a hozzájuk tartozó ipari és kereskedelmi vállalatokat, majd 1948 márciusában minden, 100 főnél több munkást foglalkoztató ipari üzemet. 1949-ben a 10 munkásnál többet alkalmazó iparvállalatokat államosították.

Bezárt a Tőzsde, s egyidejűleg mindenhatóvá vált az Országos Tervhivatal.

Szintén a fordulat évében az egyházi iskolák államosítását is elrendelték. Ez éles összeütközéshez vezetett a katolikus egyházzal. 1948 nyarán 6500 egyházi iskola került állami tulajdonba; létrejött az egységes állami közoktatás. Az iskolák államosításával a marxizmus-leninizmus szellemében történt a tanítás.

Mindszenty József esztergomi érseket 1948 decemberében koholt perben életfogytiglani börtönre ítélték. Rövidesen több egyházi vezető is hasonló sorsra jutott.

A FÉLELEM SZEREPE:

A hatalom új birtokosai az ellenállás letörését és a társadalom átalakítását csak is terrorral tudták keresztülvinni. A korábban a Belügyminisztériumhoz tartozó Államvédelmi Osztályt (ÁVO) függetlenítették Államvédelmi Hatóság (ÁVH) néven (1948) működött. A hírhedt és kegyetlen szervezet vezetője Péter Gábor lett, aki közvetlenül a párt első emberétől, Rákosi Mátyástól kapta az utasításokat. Internálótáborokat (Kistarcsa) és büntetőtáborokat (Recsk) hoztak létre. A terror elérte a párttagságot, sőt a párt több vezetőjét is. 1949 szeptemberében Rajk Lászlót és társait halálra ítélték, kémkedés és más “népellenes” bűntettek vádjával. A párton belüli koncepciós perekkel egy időben leszámoltak a rendszer “ellenségeivel” is.

„A VAS ÉS ACÉL ORSZÁGA”:

Rákosi a gazdasági szerkezet átalakítása során is a szovjet modellt másolta: a legfontosabb célnak a gyors iparosítást, a nehézipar fejlesztését tűzték ki célul. Az Országos Tervhivatal határozta meg a gazdaság fejlődését. Az iparfejlesztés követelményeit ötéves tervekben fogalmazták meg és menet közben emelték a tervszámokat. A célokat a lehető leggyorsabban akarták teljesíteni, ezért a nemzeti jövedelem kirívóan magas hányadát fordították nehézipari beruházásokra.

riási áldozatok árán korszerűtlen, alacsony hatékonyságú ipart hoztak létre.

Kizárólag belső forrásokból finanszírozták: a forrásokat a mezőgazdaság, az infrastruktúra és az életszínvonal rovására teremtették meg. 1953-ra az ipari termelés az 1938-as háromszorosára növekedett, az életszínvonal azonban nem érte el a háború előtti szintet sem.

A MEZŐGAZDASÁG KOLLEKTIVIZÁLÁSA:

A kommunisták a földosztást kezdettől csak politikai manővernek tekintették, ezért hatalomra kerülése után az MDP meghirdette a kollektivizálást, majd megkezdte ennek erőszakos végrehajtását. A termelőszövetkezetek létrehozásának legfőbb akadályát a parasztgazdák jelentették, az ellenük folyó harc a magángazdaságok megadóztatásával, a kötelező terménybeszolgáltatással (padlássöprés) és a kuláklisták előállításával folyt. A harc első lépése a kulákok ellen irányult.

Általában a földterület nagysága, a gépesítés foka, bérmunka igénybevétele, döntött arról ki tartozik ide. Adózással, zaklatással, perekkel felszámolták az árutermelő középparasztságot. Ennek ellenére is, a parasztság ragaszkodott földjéhez. A párt célja a szovjet típusú szövetkezetek alakítása – mivel ezek a tagokat teljes mértékben megfosztották a tulajdonuktól – merev ellenállásba ütközött. Erőszakos módszerekkel is csak a parasztok harmadát tudták szövetkezetekbe kényszeríteni, ugyanakkor a mezőgazdasági termelés jelentősen visszaesett.

KULTÚRPOLITIKA ÉS SZEMÉLYI KULTUSZ:

A Szovjetunióbeli személyi kultuszt követve Magyarországon is bevezették Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítését. Az osztálytermektől a közlekedési eszközökig mindenhol ott függtek portréik, a szobrászoktól a színészekig a művészek kénytelenek voltak a két vezért istenítő alkotásokat készíteni, és a tudományos művekben is rájuk kellett hivatkozni. Rákosi személyi kultusza 60. születésnapján érte el csúcspontját, amikor ünnepségek százai zengték „a dicső vezér” nagyszerűségét.

A mozik, színházak is az állam kezébe kerültek, a népnevelés eszközei lettek. Az irodalomban, a művészetekben a szocialista realizmus uralkodott el.

RÁKOSI BUKÁSA – NAGY IMRE MINISZTERELNÖKSÉGE:

1953-ban meghalt Sztálin, s a hatalmi harcból győztesen kikerülő Hruscsov a sztálinizmus visszaszorítására tett kísérletet. Ezért Moszkvába rendelték a magyar pártvezetést, és utasították a hibák (személyi kultusz, kuláklisták, erőltetett iparosítás) kijavítására. Rákosi megtarthatta pártfőtitkári tisztségét, de helyette Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki reformokat akart.

Az új kormányfő júliusban az Országgyűlésnek terjesztette be programját:

– amnesztia a kevésbé súlyosan elítélteknek
– a kitelepítések, internálások megszüntetése, az internálótáborok feloszlatása
– a paraszti termelés és tulajdon biztonságának megteremtése, a magánvállalkozások engedélyezése
– a kulákok zaklatásának, a kuláklistáknak s az erőszakos Tsz-szervezésnek a megszüntetése; a termelőszövetkezetekből ki lehetett lépni
– a nehézipar erőltetett ütemű fejlesztésének visszafogása, az életszínvonal emelése

Rövidesen kiderült, hogy Rákosi és a pártapparátus minden áron akadályozza a reformok végrehajtását. A főtitkárnak sikerült a szovjetvezetést Nagy Imre ellen hangolnia. 1954-55 fordulóján Moszkva támogatásával a Rákosi-Gerő csoport ismét magához ragadta a teljes hatalmat, s visszatért az 1953. előtti politikához.

Nagy Imrét 1955 tavaszán leváltották miniszterelnöki tisztéből, kizárták a pártvezetésből, sőt a pártból is.

A leváltott kormányfő Rákosi ellenzékének vezetőjévé vált. 1956 tavaszán megint megváltozott a helyzet, előbb Moszkvában, utána Budapesten. Rákosi helyzete mind tarthatatlanabbá vált. A reform kommunisták vezetőjüknek Nagy Imrét tekintették.

Ősszel már érezhető volt a rendszer bomlása.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Kossuth programja   » A polgári demokrácia bukása és a Tanácsköztársaság   

Nem hasznosHasznos (+18 pont, 20 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor