Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A reformáció (2)

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

A reformáció, a Német-Római Császárságban alakult ki, a 16. Században. A Császárság ekkori helyzete ekkor eléggé széttagolt, a császár hatalma névleges, több száz tartomány, város alkotja az államot.

Problémák az egyházban

 • A papság képzése nem tartott lépést a természettudományok fejlődésével
 • Búcsúcédulák árusítása → meg lehetett váltani az egyházi büntetéseket
 • A bevételt a római Szent Péter templom építésére fordították
 • Papság fényűzése
 • Reneszánsz papok világias élete

Luther Márton: lutheránusok/ evangélikusok

1. Fellépése:

 • 1517. okt. 31. 95 pontból álló tételsorát kifüggesztette a Wittenberg-i vártemplom kapujára
 • célja: az egyház megújítása
 • követői: lutheránusok/evangélikusok

2. Tanai:

 • A hit az üdvösség egyedüli forrása
 • Nincs szükség költséges szertartásokra és nagy egyházi vagyonra
 • Elvetette a pápai hatalom elvét
 • Megszüntette a szerzetesrendeket és a gyónást
 • Bevezette a két szín alatti úrvacsorát
 • Két szentséget ismert el: keresztséget, oltári szentséget
 • Bevezette az anyanyelvű prédikációt a latin helyett
 • A bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg
 • Szekularizáció: egyházi vagyon világi kézbe adása
 • csak a Bibliát fogadja el (sola scripta)

3. A társadalom valamennyi rétegében sok követője volt, világi okokból is

 • A földesurak meg akarták szerezni az egyházi birtokokat
 • A jobbágyok nem akartak egyházi adót fizetni
 • A polgárok olcsóbb egyházat akartak

4. Luthert a pápa kiátkozta, a császár birodalmi átokkal sújtotta

1521. Worms birodalmi gyűlés: V. Károly hívja össze és Luthert eretneknek nyilvánítják

 • Bölcs Leó 10 hónap látszatfogságra ítéli Luhert: Wartburg várába zárja, itt fordítja le németre a Bibliát, ezzel megteremtette a német irodalmi nyelv alapjait

1529. Speyer: Birodalmi gyűlés

 • kimondta, hogy Luther követői megtarthatják vallásukat, de nem terjeszthetik → ez ellen tiltakoztak (protestáltak: ebből ered a protestáns elnevezés, amely kéőbb a reformáció valamennyi irányzatának összefoglaló neve lett)
 • vallásháború tör ki

1530 Augsburg: birodalmi gyűlés

 • cél a protestánsok és katolikusok kibékítése
 • 1529-1555 németországi vallásháború

1555 augsburgi vallásbéke

 • kimondta, hogy „cuius regio, eius religio” = „akié a föld, azé a vallás”: a jobbágyoknak földesuraik vallását kell követni, vagy szabadon elvándorolhatnak
 • Németországban többségbe kerültek az evangélikusok

Anabaptisták/újrakeresztelők – vezetője: Münzer Tamás

1.Vallási tanításai

 • Elvetette a csecsemőkeresztséget
 • A keresztény közösségbe felnőtt fejjel kell belépni, felnőtt korban kell megkeresztelkedni → hívei újrakeresztelkedhetnek

2. Társadalmi tanításai

 • Vissza kell térni a krisztusi szegénységhez
 • a mennyországot a földön kell megteremteni →ellenzik a magántulajdont és az  önálló államhatalmat → ez lett a német parasztháború (1524-1525) ideológiája

1524 svábföldi mozgalom

1525frankföldi mozgalom, melynek vezetője: Geyer Flórián→fejedelmek és a papság elfojtja a harcokat

 • Luther nem támogatta a felkelőket, a fejedelmek mellett állt ki

Kálvinisták/reformátusok – vezetője: Kálvin János – Központja: Genf

1. Előzményei:

 • Ulrich Zwingli zürichi lelkész tanai, és ő fegyveresen lépett fel a katolikus kantonok ellen  → halála után hívei megegyeznek Kálvinnal

2. Vallási tanításai

 • Predesztináció: eleve elrendelés tana: Isten már születése előtt eldöntötte minden ember sorsát (üzleti vállalkozás sikere a kiválasztottság jele is lehet)
 • Engedélyezte a kamatszedést (tisztes kamat szedését)
 • zsarnokölés tana”: a királyok hatalma Istentől ered, de ha azt nem népük érdekében gyakorolják, akkor hatalmuktól megfoszthatóak

3. Egyházszervezete

 • Köztársasági = élén prédikátorokból és választott hívőkből álló tanács áll: konzisztórium

4. Egyszerű külsőségeket honosított meg

 • Olcsó szertartások
 • Falakat fehérre meszelik
 • Nincsenek oltárok, csak szószékek és padok

5. Politikai jelentősége

 • Korai polgári forradalmak ideológiája (németalföld, Anglia)
 • Szerepe van az amerikai függetlenségi háborúban is, de ott már a felvilágosodással együtt

7. Elterjedése

 • Svájc, Franciaország déli része, Németalföld, Skócia, Flandria, Anglia, Magyarország

Szentháromság tagadó /antitrinitárius /unitárius – vezetője: Servet Mihály

Reformáció legszélsőségesebb irányzata

1. Vallási tanítása

 • Szentháromság tagadás: Tagadja, hogy az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egység→ Kálvin máglyán elégetteti

2. Elterjedése

 • Lengyelország,
 • Magyarország,
 • Erdély

3. Hit terjesztése

 • Könyvnyomtatás révén anyanyelvű Bibliák, kották röpiratok
 • Iskolák révén az anyanyelvű kultúra növekedése

Ellenreformáció- katolikus megújulás

Katolikus egyház törekvése, híveinek visszaszerzésére

1540. Jézus társasága: jezsuita rend

 • alapítója: Loyolai Ignác
 • hívek visszaszerzése során többször igénybe vette a politikai erőszak eszközét
 • az ellenreformáció stílusirányzata a barokk( hatalmas egységes templomterek, túldíszítettség, de összhatásban harmóniát sugároz)

Szent hivatal felállítása: reformáció üldözésére

 • 1542 újjászervezett inkvizíció

1545-4563. tridenti zsinat → megújítja a katolikus egyházat

 • célja: reformáció megállítása és az alapvető sérelmek orvoslása
 • megtiltotta a búcsúcédulák árusítását
 • emelte a papképzés színvonalát
 • szigorította a pap fegyelmet
 • egy személy nem tölthet be több egyházi méltóságot
 • megjelent az index (1559): tiltott könyvek jegyzéke (katolikusok nem olvashatták)
 • érsekek és püspökök kötelessége vigyázni a papság erkölcseire
 • az egyházi visszaéléseket felszámolták
 • a katolikus egyház belső fegyelmét megerősítették, még cölibátust is
 • harcot is hirdettek a protestánsok ellen

Eredmény

 • Megállt a reformáció terjedése
 • Tudományos fejlődést gátolta

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az 1848 -49-es Forradalom és Szabadságharc   » A II. Világháború jelentős fordulatai   

Nem hasznosHasznos (+24 pont, 26 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor