Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Széchenyi István (1791-1860)

 • a reformkor (1825-1849) kiemelkedő alakja

Két fő kérdés:

 •  polgári átalakulás
 • nemzeti függetlenség

Az 1825-ös országgyűlésen felajánlotta összes birtokainak egyévi jövedelmét az Magyar Tudományos Akadémia megalapítására

 • 1830-ban az Akadémia megkezdte működését, elnöke Széchenyi lett
 • a ’30-as évek elején leírta a legsürgősebb tennivalókat egy korszerű, új Magyarország megteremtéséért

Művei:

 • Hitel – 1830. (Széchenyi programjának megfogalmazása)
 • Világ – 1831.
 • Stádium – 1833. (12 pont)

A Hitel (1830) című könyvében egy merész reformprogramot vázolt fel

 • a robotrendszer megszűntetését a mezőgazdaság fejlődéséért
 • a földforgalmat gátló ősiség eltörlését
 • a feudális társadalmi berendezkedés lassú, fokozatos, reformokkal történő megváltoztatását
 • Széchenyi szerint a programot az arisztokrácia vezetésével, békés eszközökkel kell megvalósítani a birodalom keretein belül, az előnyök kihasználásával

A program elleni támadásokat a Világban (1831) utasította vissza

 • következő művében, a Stádiumban (1833) sűrítve, összefoglalva tárta elképzeléseit a közvélemény elé
 • arisztokrata társai továbbra sem lelkesedtek elképzeléseiért, de egyre több középbirtokos vált hívévé
 • Széchenyi gyakorlati lépéseket is tett programjáért
 • irányításával hajózhatóvá tették a Vaskaput
 • szabályozták a Tiszát
 • hajógyárat alapított
 • szorgalmazta az állandó dunai átkelést biztosító Lánchíd építését
 • casino
 • sejemhernyótenyésztés, stb.
 • tevékenysége jelentős mértékben hozzájárult a magyar gazdaság fejlődésének megélénküléséhez az 1830-as években

Széchenyi programja:

Cél a mezõgazdaság kapitalizálása – ehhez hitelre van szükség

hitel három akadálya:

 1. õsiség törvénye
 2. kincstár joga a birtokra
 3. csak a nemeseknek lehet birtoka

Ezeket az akadályokat el kell törölni! Ebbõl következik:

 • törvény elõtti egyenlõség
 • közteherviselés
 • nem nemeseknek is lehet birtoka

Egyéb javaslatai:

 • önkéntes örökváltság (1848)
 • robot megszűntetése
 • utak, vizek karbantartása
 • céhek, monopóliumok eltörlése
 • magyar legyen az államnyelv
 • országgyűlés ülései legyenek nyilvánosak

Az átalakulás módja:

 • lassú, fokozatos, felülrõl kezdeményezett reformok útján: ” én egy szelíd convulsió nélküli reformációt akarok “
 • arisztokrácia vezetésével
 • a Habsburgoktól nem elszakadva

Kossuth Lajos (1802-1894)

 • a magyar nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott küzdelem legnagyobb alakja
 • 1832-ben felkerül a pozsonyi országgyűlésre
 • itt szerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat  (1832-1836), melyben a reformellenességnek a társadalmi haladásért és a nemzeti érdekek védelmében vívott harcát népszerűsítette
 • az országgyűlés berekesztése után hasonló stílusban szerkesztette a Törvényhatósági Tudósításokat  (1836-1837)
 • lapját betiltották, őt börtönbe zárták  – itt megtanult angolul
 • a börtönéből szabadult Kossuth újult erővel látott hozzá politikai programjának elfogadtatásához
 • az ehhez szükséges fegyver számára a Pesti Hírlap lett, melynek 1841-tõl szerkesztõje – lázít a Habsburgok ellen

Programjában jóval túllépett Széchenyi korábbi elképzelésein

 • a birodalmon belüli gazdasági és politikai különállást
 • szabad, korlátozás nélküli földtulajdont
 • kötelező örökváltságot
 • közteherviselést
 • népképviseletet követelt
 • az általa felvázolt program végrehajtása a magyar polgárság fejletlensége miatt a középbirtokos nemességre várt

Programja: => érdekegyesítés

1. földesúr, jobbágy is érdekelt a polgári átalakulásban és a nemzeti függetlenségben

2. kötelezõ örökváltság:

 • a jobbágy fölszabadítása földdel együtt
 • állami kárpótlás a földesúrnak

Ipar fejlesztése: “Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”

 • 1841 –  Védegylet megalapítása   ®   felismerte, hogy a magyar ipar fejlesztését csak önálló magyar vámterületen lehet megvalósítani
 • az 1843-44-es  országgyűlésen az alsótábla megszavazta a magyar védővámrendszer kialakítására benyújtott javaslatot, az uralkodóház azonban érdemben nem foglalkozott a javaslattal
 • így jött létre a “Védegylet”, melynek tagjai vállalták, hogy nem vásárolnak olyan külföldi árut, amelyet itthon is előállítanak, ezzel is támogatva az ipar fejlődését
 • Kossuth lett a védegylet igazgatója
 • 1842 –  Iparműkiállítás
 • megszervezte a Gyáralapító Társaságot, és Vasútépítő Társaságot alapított

Kossuth programja:

 • gyors, alulról jövõ (tömegnyomás) függetleníteni
 • köznemesség vezetésével
 • a végcél a politikai mozgalom, amely Magyarország polgári alkotmányos átalakulásához vezet

1847-ben sikerült elérnie, hogy a reformerek párttá rendeződjenek => Ellenzéki Párt

 • programja az Ellenzéki Nyilatkozat

A nehéz politikai küzdelmek, 1848-as forradalmak a magyar polgári átalakulás ügyén óriásit lendítettek előre: kimondták a jobbágyfelszabadítást, megvalósították a népképviseleti rendszert, bevezették a közadózást, az ország irányítását független, felelős, magyar minisztérium vette a kezébe

 • Kossuth a megalakuló új kormány pénzügyminisztere lett
 • 1848 szeptemberében az ellenforradalom fegyverrel támadt Magyarországra
 • a kormány lemondott, Kossuth az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként irányította a honvédelmet
 • 1849-ben kiverték az ellenséget az országból
 • Magyarország kinyilvánította függetlenségét és a Habsburg-ház trónfosztását

Az ország élére Kossuth Lajost választották, ő nevezte ki a második felelős magyar minisztériumot  -> a cári intervenció azonban eldöntötte a szabadságharc sorsát

 • Kossuth a menekülést választotta
 • kétéves törökországi tartózkodás után Londonban telepedett le, majd 1861-ben átköltözött Olaszországba
 • az itthon maradottak a kiegyezést választották, melyet Deákhoz küldött nyílt levelében élesen bírált

Széchenyi-Kossuth vitája ® A Pesti Hírlap cikkei miatt robbant ki

Széchenyi Kossuth
Közteherviselés: Kétgarasos terv ® állami kincstárba Háziadó terv ® megyei pénztárba
Kelet NépeKossuthról: “szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna” Felelet Gróf Széchenyi Istvánnak
Nemzetiségi kérdés:akció (magyar) – reakció (német)Egy nemzet van, és ez a magyar Két nép: szláv, német ®  türelmes politikaA nemzetiségeknek csak szabadságjogokat adna
Sosem tartozott egy párthoz sem Ellenzéki Párt vezetõ alakja

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» II. Ipari Forradalom   » Reformáció   

Nem hasznosHasznos (+67 pont, 77 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor