Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Gyarmatosítás és hatásai

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Előzmények

Gazdaság

 • XV. század.: gazdasági és népesedési megtorpanás után lassú fejlődés indult meg (ipar, mg.), és -a népesség is elkezdett növekedni
 • Ny-Európa sokkal sűrűbben lakott K-Európánál -> Ny-Európa már nem tudta élelemmel ellátni a népességét á Többet importált (Közép és K-Európából)
 • a kereskedelem fő útvonala a Ny-Európai országokba induló kereskedelem lett
 • (atlanti part menti hajózás)
 • A Távol-K-i cikkeket egyre nehezebben lehetett Európába behozni, mivel a Törökök lezárják az utat kelet felé. Lefölözték a földközi-tengeri kereskedelem hasznát.
 • 1453 Konstantinápoly elfoglalása
 • aranyéhség:a növekvő pénzkiáramlás pótlását az európai kimerülő bányák nem tudják pótolni

Tudomány, technika

 • A Távol-Keleti országok mesés kincseiről szóló legendák új utak keresésére ösztönözték az Atlanti-óceán partjainál fekvő országok hajósait.
 • A hajózást segítette: çfeltaláltak egy új hajótípust, Ababa az időben az volt a legtökéletesebb: Caravella
 • iránytű felfedezése
 • térképek készítése
 • elfogadták Ptolemaiosz elméletét: A Föld gömb alakú
 • Toscanelli világkép: India Európától Ny-ra az Atlanti-óceán tulsó partján van

Felfedezők

Diaz: /portugál hajós/
útja: (1471-1487) Afrika Ny-I partjainál hajózva eljut Afrika D-I csúcsáig az Egyenlítőn át
/Délre; a hagyományos partmenti hajózással/

Vasco Da Gama (1498)
útja: körülhajózta Afrikát, India Ny-ipartjáig jut
(a Szuezi csatorna építéséig ez volt a fő kereskedelmi útvonal)
Az újvilág felfedezése

Kolumbusz
1.útja: 1492 augusztus 3.-án indult, és október 12.-én lépett partra, abban a hiszemben, hogy Indiában van -> Amerika felfedezése. Következő útjai: már haszonszerzés céljából, ezek az utak nagyon eredményesek voltak. Hipotézise, hogy a Föld gömbölyű

Fernando Magellán
1519 Sevillából indult, célja a Föld megkerülése=bizonyítja, hogy a Föld gömbölyű

A GYARMATOSÍTÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Gazdasági / társadalmi

 • 16. sz. eleje: népességnövekedés (nincsenek háborúk, járványok)
 • rengeteg nemesfém megjelenése -> infláció (a pénz anyaga arany / ezüst. Sok van, ezért értéke csökken)
 • NY-Európában a mezőgazdaság ipari nyersanyagtermelésre áll át
 • egyre több élelmiszerre van szükség, és az erre való kereslet is nő.(a sok nemesfém miatt a tőke is elég rá) ß
 • élelmiszerár-robbanás
 • Ny-Európa egy idő után “kiürül” K-Európának kell segítenie. (Lengyelország, Csehország) = a második jobbágyság rendszere
 • Magyarország lemarad a fejlődésben ekkor a törökök miatt
 • Céh keretei már nem mérvadóak (többet kell termelni)
 • Az emberek bérmunkássá válnak: çtömeges előállítás, szakképzetlen munkaerő
 • felgyorsult munka, rosszabb minőség
 • munkamegosztás (részmunkák végzése)
 • az új termelési üzem neve: manufaktúra

Gyarmatosítás következményei Angliában

 • juhtermelés miatt kell a föld ->> elveszik a parasztoktól (a szabad bérlőkkel a bérleti szerződést nem újítják meg)
 • bekerítés: elsajátítják a földet és felhasználják
 • Erzsébet királynő véres törvényei: keményen bünteti azokat a földnélküli parasztokat, akik elkezdenek lopni, koldulni=> rákényszerítik őket a manufaktúrában való termelésre/
 • a tőkés módon gazdálkodó nemes megjelenése (gentry)
 • ipari nyersanyagot termel
 • bérmunkást alkalmaz
 • bérmunkások megjelenése: a földüktől megvont parasztok eladják a munkaerejüket
 • megteremtődnek a tőkés termelés gazdasági és társadalmi feltételei
 • új nyersanyaglelőhely, új piacÜaz ebből bejövő pénz felhalmozódik ->> tőke (=olyan pénz, mely befektetve értéktöbbletet eredményez)
 • pénz – áru – pénz + értéktöbblet
 • eredeti tőkefelhalmozás ˇa termelőeszközétől megfosztott munkaerő felhalmozása
 • a termelőeszközök, illetve a pénz tőkeként való befektetése
 • -világpiaccá szélesedik az európai kereskedelem, kp.: Antwerpen

Politika

ABSZOLUT MONARCHIA kialakulása

 • Anglia: VIII. Henrik, I. Erzsébet
 • Franciaország: XVI. Lajos
 • Oroszország: IV. Iván
 • Spanyolország: V. Károly, II. Fülöp

Angliai történések

Rózsák háborúja: York – Lancesterě Tudor ház

VIII. Henrik (1509-1547)

 • ő kezdi el az Angol abszolutizmus kiépítését
 • egyházreform: 1. feleség dinasztikus érdekekből Aragóniai Katalin, a pápa nem akarta szétválasztani őket -> nem ismeri el a pápa hatalmát ->> Anglikán egyház:
 • protestáns katolikus vallás
 • feje a mindenkori Angol király
 • gazdaság: akkori iparágak: bányászat, fémfeldolgozás, hajóépítés, üveggyártás, szappangyártás, papírgyártás, puskaporgyártás  ->>
 • külkereskedelem fellendülése
 • a XVI. századi. fejlődés megváltoztatta az angol társadalmat:
 • a földbirtok árucikk lett -> a városokban felhalmozódott tőke beáramlott a falvakba -> bekerítés -> bérmunkások
 • gazdasági fellendülés

I.Erzsébet (1558-1603)

 • Anglia az ő idején politikai és gazdasági téren is jelentőssé vált:
 • Anglia tengeri nagyhatalommá vált
 • 1688-ig a spanyolok voltak, de az Angolok az Atlanti-óceánon leverik a Spanyol hajóhadat
 • Anglia tengeri hatalmának felvirágzása
 • K-Indiai társaság (1600)
 • feladata: India partjainál állomások sorának kiépítése, ezek lesznek a későbbi Angol gyarmatok bázisai polgárság, király együttműködése
 • gazdagodópolgárság Ţ királyi hatalom védelme (a parlament mindig megszavazta a szükséges adókat)
 • adók: adókat vet ki a polgárságra, de ennek fejében hagyja dolgozni, fejlődni őket
 • áruforgalom megcsapolása: vámok, illetékek, monopóliumok

Abszolutizmus kialakulása

 • átmeneti periódusban jött létre: régi feudális rendek hanyatlása -> polgárság átalakulása
 • polgárság erősödése gazdaságilag
 • nincs politikai súlya, de megnő az igény rá
 • a feudális rendek (arisztokrácia) már nem olyan erősek, hogy csak rájuk támaszkodjon a király
 • az uralkodó a feudális rétegre támaszkodik, de élvezte a fejlődő burzsoázia támogatását is
 • (a polgárságnak még nincs elég hatalma ahhoz, hogy politikai hatalma legyen, az arisztokrácia meg még nem elég erős ahhoz.)

Franciaország

 • XV. sz. végén Franciaországban az ipar és a kereskedelem fejlődésének tempója lassabb volt, mint Angliában, mert később kapcsolódtak be a gyarmatosításba a Francia abszolutizmus kiépítésének kezdete IV. (Burbon) Henrik (1589-1610) nevéhez fűződik

Helyreállította a belső rendet:

 • hugenották védelme: ˇhugenották hit-, és vallásszabadságot kaptak
 • D-en, és Ny-on számos várat és várost bocsátott a rendelkezésükre
 • leengedi a vámokat
 • mezőgazdaság fejlesztése: ˇadók csökkentése, kedvezmények, jobb termelési körülmények
 • elősegítette az ipar és a mezőgazdaság fejlődését (gazdasági fellendülés)
 • földesurak jogainak csökkentése a parasztok védelmének érdekében
 • parasztságot érdekeltté teszi a termelésben
 • erdőhasználati, és halászati jog visszaállítása

Ipar felvirágoztatása:

 • szabályozta a munkabéreket, a munka rendjét
 • támogatta a külföldiek, és a hazai vállalkozók manufaktúra építését
 • fejlődött a kereskedelem is

XIII.Lajos (1610-43)

 • az ő idejében erősödött meg még jobban a királyi hatalom
 • támogatta a gyarmatosítást, ezzel erősítette az ipar és a kereskedelem fejlődését
 • Richelieu bíboros (állami hivatalnok) segítette munkáját

Az abszolutizmus kiépítésének eszközei:

 • megtörte a nagyhatalmú arisztokraták próbálkozásait a központi hatalom ellen
 • átszervezte a közigazgatást
 • tartományok élére polgári hivatalnokokat állított, akik a királyt képviselték
 • adókból, gyarmati hódításokból, ipar, kereskedelem bevételeiből felállított egy erősen központosított közigazgatást
 • felállított egy csak tőle függő központi hadsereget
 • kizárja a rendeket a kormányzásból
 • a király az erősödő polgári rétegre támaszkodik (ezt a társadalmi csoportot segíti, az arisztokráciához már ß nem sok köze van)
 • egyeduralom a polgáriasodásra támaszkodva

Németország a 16. sz. elején, a reformáció kezdete

Társadalom, társadalom ellentétei

 • a fejedelmek függetlenítették magukat, és a saját területükön központosításra, összbirodalmi szinten viszont ennek ellenkezőjére törekedtek
 • a papság telhetetlen volt: az e világi szenvedésekkel megváltott túlvilági jólétet prédikálták, ők mégis fényűzően éltek, házasodtak
 • köznemesek jelentős része kezdett polgárosodni, egyre többen vállaltak hivatalt
 • differenciálódott a parasztság: az ország társadalmának 80%-át tette ki a parasztság
 • a többség helyzete rosszabbodott: földesurak kisajátították a parasztok földjeit
 • növelték a fizetési, és a munkakötelezettségeiket
 • robotmunkára kényszerítették őket
 • a legszegényebb réteget a plebejusok alkották ß
 • a középpolgárok elégedetlenek voltak a fejedelmek, és az egyház uralmával, és fényűzésével
 • a reformáció közvetlen kiváltó oka a búcsúcédulákkal űzött visszaélések súlyosbodása volt
 • X. Leó pápa rendeletére árusították

A reformáció harcai

 • 1517 október 31 (Wittenberg): Luther Márton a templom kapujára szegezte 95 pontból álló tételsorát
 • legfőbb pontjai: ˇa bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, a pápa csak hírdetheti a bűnbocsánatot
 • elvetette a pápai hatalom elvét
 • egyedül a hit által üdvözül az ember
 • helyeselte a gyónás és a szerzetesség eltörlését
 • minden társadalmi réteg megtalálta benne a neki szólót Ţ rengetegen álltak mellette
 • 1521 wormsi gyűlésen V. Károly meghallgatta Luther érveit DE nem értett egyet vele, eretneknek nyilvánította
 • Bölcs Frigyes adott neki menedéket wartburg várában, ahol németre fordította a bibliát
 • 1529-es birodalmi gyűlésen kimondták, hogy akik átvették a protestáns vallást megtarthatják vallásukat, DE hitüket nem terjeszthetik
 • 1530 V. Károly a katolikusok és a protestánsok kibékítésének érdekében összehívta az augsburgi birodalmi gyűlést
 • 1531 a protestáns fejedelmek szövetséget hoznak létre, hogy megvédjék magukat a katolikusok esetleges támadásaival szemben
 • 1547 V. Károly győzedelmeskedett fölöttük, DE kénytelen volt végül engedni
 • 1555 augsburgi vallásbéke: ˇprotestánsok és a katolikusok kötelesek békében élni
 • protestánsok megtarthatták azokat a földeket, amelyeket elfoglaltak
 • akié a föld, azé a vallás elv elismerése

A reformáció irányzatai

1. Anabaptisták (újrakeresztelők)

 • vezető: Münzer Tamás
 • elvetették a csecsemőkeresztséget, mivel a közösségbe csak felnőtt fejjel lehet belépni, ha a gyerek felnő, akkor kell megválasztania a vallását. A gyermekkorukbn megkereszteltelteket újrakeresztelték
 • Eszméik: ça mennyországot itt a földön kell megvalósítani
 • olyan társadalmat kellene létrehozni, ahol nincs magántulajdon, és nincs önálló államhatalom
 • 1524-26 parasztháború
 • Svábországban tört ki, de aztán elterjedt más vidékekre is
 • nem volt egységes irányítású

Követeléseik:

 • papi tized eltörlése
 • papi földek szétosztása
 • feudális rendszer ellen irányul
 • Luther nem áll ki mellette, mert ő nem az állam ellen, hanem az egyház reformjáért küzdött
 • a fejedelmek győztek, hatalmuk még jobban megerősödött, így még súlyosabbá vált a politikai széttagoltság az országban

2. svájci reformáció

 • szellemi szülőatyja: Ulrich Zwingli
 • vezető: Kálvin János

Eszméik:

 • Isten korlátlan ura a világmindenségnek
 • eleve elrendelés tana: az embernek már születése előtt meg van írva a sorsa (predesztináció)
 • a kálvinizmus (=református) a polgárság legaktívabb rétegének vallása lett több országban is, Franciaország, Magyarország, Némtalföld, Skócia, Anglia

3. Antitrinitáriusok = szentháromságtagadók

 • vezető: Servet Mihály
 • (követői: unitáriusok)
 • a reformáció legszélsőségesebb irányzata

Az ellenreformáció

 • a katolicizmus több helyen továbbra is uralkodó vallás maradt, így a katolikus egyház újjászervezhette erőit, hogy ellenállhasson a protestánsoknak
 • ellenreformáció
 • a folyamat elindítója a Tridenti zsinat (1545-1563) volt
 • sikerét az 1540-ben létrehozott Jézus Társasága, azaz a Jezsuita rend mozdította előre
 • (megalapítója: Loyolai Szt. Ignác)

Évszámok

 • 1471: Diaz
 • 1487: Diaz elérte Afrika D-I csúcsát
 • 1498: Vasco da Gama
 • 1492: Kolumbusz
 • 1519: Magellán
 • 1509-1547: VIII. Henrik
 • 1534: Anglikán egyház
 • 1558-1603: I. Erzsébet
 • 1600: K-Indiai társaság
 • 1589-1610: IV. (Burbon) Henrik
 • 1610-1643 XIII. Lajos
 • 1517 október 31.:Luther tanai
 • 1521: Wormsi gyűlés
 • 1529: Protestáns vallás megtartásának engedélyezése, DE nem lehetett hírdetni
 • 1530: augsburgi birodalmi gyűlés
 • 1531: protestáns fejedelmi szövetség létrehozása
 • 1547: IV.Károly győzelme a protestánsokkal szemben
 • 1555: augsburgi vallásbéke
 • 1524-26: németországi parasztfelkelés
 • 1545-1563: Tridenti zsinat
 • 1540: Jezsuita rend

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Aranybulla (előzmények, értékelés)   » IV. Béla politikája és a tatárjárás   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor