Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Reformáció és ellenreformáció

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

 

Reformáció és ellenreformáció

A reformáció a Német-római császárságból indult ki a XVI. sz. elején, az egyház megújítására, megreformálására irányuló mozgalom. A Német-római császárságban az egyház jelentős gazdasági és politikai befolyással bírt.

Jelentős az egyházi birtokarány. A XVI. században a német papság világi életmódot folytatott. Megsértették a cölibátust, az egyházi hivatalokat adták-vették, ez volt a szimónia. Az egyházi vezetők tartományfejedelmi címeket szereztek.

Az egész német társadalom szembehelyezkedett az egyházzal. A nagybirtokos a politikai befolyását féltette, a közép- és kisbirtokos a földjét, a polgár és a paraszt a magas egyházi adók miatt elégedetlen, és a világi életmód mindenkinek unszimpatikus.

Közvetlen elindító oka a búcsúcédulák árusítása volt. X. Leo pápa búcsúcédulákat árusíttat a római Szt.Péter templom építésére. A befolyt összeget nem küldik el neki, hanem felhasználják. (Búcsúcédula: aki megveszi, megváltja vele bűneit és nem jut a pokolba.) Tiltakozásul erre Luther Márton ágoston rendi szerzetes 1517. október 31-én a Wittenbergi székesegyház kapujára függeszti ki 95 pontból álló tételsorát. Ezek a tételek az egyház megújítására irányultak. Ekkortól számítjuk a reformációt.

Luther programjának alapgondolata, hogy "a bűnt csak Isten bocsáthatja meg". Tehát nincs szükség:

– gyónásra

– költséges szertartásokra (egyszerűbb egyház kell)

– egyházi vagyonra

Felemeli hangját a világi életmód ellen és a pápa személyének szükségességét is megkérdőjelezi. Ezek a tanítások a német társadalomban hamar támogatásra találnak. A császár, aki ekkor V.Károly volt, birodalmi átokkal sújtotta Luthert, a pápa pedig kitagadta. Luther Bölcs Frigyesnél Wartburg várában talál menedéket. Itt németre fordítja a Bibliát.

Ezután vallásháború alakul ki a katolikus egyház és Luther hívei között. Ennek a küzdelemnek fontos állomása az 1529-es Speyeri egyezmény. Kimondták, hogy akik eddig elfogadták Luther tanításait, azok megtarthatják hitüket, de tovább terjeszteni nem szabad. Luther támogatói tiltakoznak, azaz protestálnak ez ellen. Innen származik a protestáns elnevezés.

1555 – ben az Augsburgi vallásbékével zárulnak le a harcok. Itt mondják ki, hogy "akié a föld, azé a vallás." ("Cuius regio, eius religio".) Ez azt jelentette, hogy a földbirtokos választja meg a vallást, és aki ott él, olyan vallású. A Luther tanításaira épülő egyház az evangélikus egyház. Ez főként a földbirtokosok körében vált népszerűvé.

A reformáció népi irányzata is a Német-római császárságban bontakozik ki. Anabaptista, újrakeresztelő irányzat: A felnőttkori keresztelés mellett vannak, mert a csecsemő még nem tudja eldönteni, milyen vallású legyen. Élükön Münzer Tamás. Már nemcsak az egyházat bírálja, hanem a feudális társadalmi rendszert, a feudalizmust is. Isten országát a Földön akarta megvalósítani. A vagyoni és társadalmi különbségek, a jogszabályok eltörlését követelték, Münzer hirdette az evangéliumszegénységet, valamint, hogy Jézus életét kell követni, illetve az ősi egyenlőséget kell visszaállítani. Isten országát kell megteremteni, közös tulajdon, közös munka, államszervezetre sincs szükség. Münzer gondolatait a német parasztháború során próbálják valóra váltani: 1524-1526. Jelentős területekre kiterjedt a megmozdulás (Svábföld, Frankföld, Türingia), de elszigeteltek maradtak egymástól, ezért leverik, Münzert halálra ítélik, így a Münzer tanításaira nem épül egyház.

A polgári v. helvét irányzat Svájcból indul ki. A mozgalom elindítója Ulrich Zwingli, legjelentősebb alakja azonban Kálvin János. Ő az első reformer, aki nem pap. Francia származású, Svájcban dolgozza ki programját, fő műve: A keresztény vallás rendszere. Központjában Isten személye áll. Elve a predesztináció, az eleve elrendelés. Az Isten az ember sorsát születése előtt eldönti, azt, hogy üdvözlésre v. kárhozatra születik–e. A kálvini reformáció engedi az uzsoráskodást. Svájc köztársaság, így az egyház is köztársasági elvekre épül. Élén a konzisztórium áll. Az egyház irányításába bevonták a világiakat (presbiterek) és az egyháziakat (prédikátorok). Kálvin szerint a királyok hatalma Istentől származik, az uralkodók kötelesek a nép érdekében kormányozni, ha nem ezt teszik, akkor zsarnokok, és a közösségnek joga van ellenük fellépni.→ az antik zsarnokölési rendelet felújítása. Kálvin a bűnösök ellen nagyon kegyetlenül fellépett, ő volt a "Genf prédikátora". 1541–64 – diktátori hatalommal kormányzott.

Az antitrinitáriusok: tagadják a szentháromságot, a többi egyezik Kálvin gondolataival. Elindítója Servet Mihály (nem magyar), akit Kálvin kivégeztet. Ebből lesz az unitárius egyház, aminek központja Erdély.

A reformáció kibontakozása után a katolikus egyházon belül is megindul a változtatás: ez az ellenreformáció. Vissza akarja hódítani a híveket. Ezt a tridenti zsinat (1545 – 1453) indítja el, amely megtiltotta a búcsúcédulák árusítását, egy egyházi személy nem tölthetett be több tisztséget, az érsekek, püspökök nem hagyhatják el egyházmegyéjüket, ügyelni kell a papok erkölcsére, meg kell akadályozni a visszaéléseket, papnevelő intézeteket kell létrehozni.

Loyola Ignác a jezsuita rend alapítója (1540). A jezsuita iskolákban tökéletes nevelés folyt, szellemi képzés, diplomatanevelés. Engedelmességet kívánt tagjaitól, nagyon szigorú volt.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Magyarország a Habsburg Birodalomban   » Az ókori Róma (1)   

Nem hasznosHasznos (+11 pont, 13 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor